Voorwaarden

Voorwaarden

contractant

Op basis van deze algemene voorwaarden (AGB) komt tussen de klant en
electric-mobiles.com Selchow
Vertegenwoordigd door Hermann, Selchow
Adres: Kassbeerentwiete 3 25436 Uetersen
Tel: 04122- 4080231
E-mailadres: info@electric-mobiles.com
BTW-nummer: DE183721423
, hierna te noemen aanbieder, de overeenkomst gesloten.

contract

Via dit contract wordt de verkoop van nieuwe goederen uit het veld / de elektrische voertuigen geregeld via de online winkel van de aanbieder. Vanwege de details van de betreffende aanbieding wordt verwezen naar de productbeschrijving van de aanbiedingspagina.

conclusie

Het contract wordt uitsluitend via het winkelsysteem in elektronische handel gesloten. De gepresenteerde aanbiedingen vertegenwoordigen een niet-bindende uitnodiging om een ​​aanbieding in te dienen via de klantorder, die de aanbieder vervolgens kan accepteren.

Het bestelproces voor het afsluiten van het contract bevat de volgende stappen in het winkelsysteem:

  • In den Warenkorb legen
  • uitchecken
  • Kies betaalmethode en levering
  • Controleer de informatie indien nodig correct
  • betalen
Door het versturen van de orderbevestiging wordt het contract afgesloten.

contractduur

Het contract heeft een looptijd van 1-leveringen onder voorbehoud van beëindiging. De totale prijs voor de services tijdens de contractperiode is 1 €.
De totale prijs wordt berekend op basis van de volgende componenten:
Waarde van goederen plus btw, plus bezorgkosten

Eigendomsvoorbehoud

Tot de volledige betaling blijven de geleverde goederen eigendom van de aanbieder.

Vorbehalte

De aanbieder behoudt zich het recht voor om een ​​equivalent in kwaliteit en prijsprestaties te leveren. De prestaties in de winkel zijn exemplarisch en niet de individuele, contractuele service. De aanbieder behoudt zich het recht voor niet te bieden in het geval van onbeschikbaarheid van de beloofde service.

Prijzen, verzendkosten, retourkosten

Alle prijzen zijn definitief en inclusief de wettelijke btw. De minimale bestelwaarde is € 100. Naast de uiteindelijke prijzen zijn er, afhankelijk van de verzendmethode, extra kosten die worden weergegeven voordat de bestelling wordt verzonden. Voor bestellingen boven 100 € worden geen verzendkosten in rekening gebracht. Als er een herroepingsrecht bestaat en van dit gebruik is gemaakt, draagt ​​de klant de kosten van de retourzending.

betalingsvoorwaarden

De klant heeft alleen de volgende betalingsmogelijkheden: voorschot, creditcard. Verdere betaalmethoden worden niet aangeboden en zullen worden afgewezen.
Het factuurbedrag moet vooraf worden overgemaakt naar de rekening die daar is opgegeven na ontvangst van de factuur, die alle details voor de overdracht bevat en per e-mail wordt verzonden. Bij betaling per creditcard moet de klant de kaarthouder zijn. De creditcard wordt in rekening gebracht nadat de goederen zijn verzonden.
De klant is verplicht om binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur een aanbetaling te doen of het bedrag over te boeken dat is vermeld op de rekening die op de factuur is vermeld.
De betaling is verschuldigd zonder aftrekkingen vanaf de factuurdatum. Na het verstrijken van de betalingstermijn, die dus wordt bepaald door de kalender, is de klant zonder aanmaning in gebreke.
Een recht van retentie van de klant, dat niet op dezelfde contractuele relatie is gebaseerd, is uitgesloten.
De schuldvergelijking met vorderingen van de klant is uitgesloten, tenzij deze onbetwist of wettelijk vastgesteld zijn.

levering

De goederen worden onmiddellijk verzonden na een bevestigde ontvangst van de betaling.
De verzending is gemiddeld ten laatste na 7-dagen. De ondernemer verbindt zich ertoe om te leveren aan 40. Dag na bevestigde betaling.
De normale levertijd is 7 dagen, tenzij anders vermeld in de objectbeschrijving.
De leverancier verzendt de bestelling vanuit zijn eigen magazijn zodra de volledige bestelling op voorraad is of de bestelling wordt verzonden bij de fabrikant zodra de volledige bestelling op voorraad is.
De klant wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht van vertragingen.

De aanbieder heeft een permanent obstakel voor de levering, in het bijzonder overmacht, of niet-levering door de eigen leveranciers, maar na verloop van tijd een overeenkomstige hedging transactie is uitgevoerd, niet verantwoordelijk is, dan is de verkoper heeft het recht om de omvang van een contract met de klant te annuleren. De klant wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht en alle ontvangen services, met name betalingen, worden terugbetaald.

garantie

Consumenten hebben recht op de aangeboden diensten een wettelijke garantieverklaring volgens de relevante bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (BGB). Als hiervan wordt afgeweken, is de garantie gebaseerd op de voorschriften uiteengezet in de Algemene Voorwaarden (AV).
Als de klant een ondernemer is, is de garantieperiode voor nieuwe goederen beperkt tot één jaar.
De leverancier krijgt het recht om te kiezen tussen een reparatie of een nieuwe levering als de goederen nieuw zijn en de klant een ondernemer is.
Als de klant een ondernemer is, is de garantie uitgesloten voor tweedehands goederen.
Als de klant een consument is, is de garantieperiode voor gebruikte goederen beperkt tot één jaar.
Dit is niet van toepassing op vorderingen tot schadevergoeding van de klant wegens letsel aan leven, ledematen, gezondheid of essentiële contractuele verplichtingen, waaraan noodzakelijkerwijs moet zijn voldaan om het contractdoel te bereiken. Evenzo is dit niet van toepassing op schadevorderingen na grove nalatigheid of opzettelijke plichtsverzuim door de aanbieder of zijn wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangende vertegenwoordiger. Overigens zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

Garantien

De aanbieder biedt de klant een duurzaamheidgarantie voor zijn prestaties. Zo garandeert de aanbieder de houdbaarheid van de goederen gedurende de garantieperiode.
De garantieperiode is 1 jaar.

contracten

Als de klant een ondernemer is, gaat het risico van onopzettelijk verlies en / of onbedoelde verslechtering van de goederen over op de klant bij verzending, met de levering van de goederen aan de geselecteerde serviceprovider.

De contracttekst wordt opgeslagen door de provider.

De klant heeft de volgende mogelijkheid om de opgeslagen contracttekst te openen: Website. Dit gedeelte is te vinden op de volgende pagina: https://electric-mobiles.com/Unsere-AGB:_:3.html.

Herroepingsrecht en klantenservice

Annulering

Herroeping
U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen dit contract.
De intrekkingsperiode is veertien dagen vanaf de dag

  • In het geval van een koopovereenkomst: waarbij u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen.
  • In het geval van een contract voor meerdere goederen besteld door de consument onder een enkele bestelling en afzonderlijk geleverd: waarnaar u of een derde partij die door u is genoemd, die geen vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen.
  • In het geval van een contract voor de levering van een goed in verschillende kavels of stukken: waarbij u of een door u genoemde derde, die geen vervoerder is, de laatste deelzending of de laatste in bezit heeft of heeft genomen.
  • In het geval van een contract voor de reguliere levering van goederen voor een vaste periode: wanneer u of een door u genoemde derde, die geen vervoerder is, het eerste goed in bezit heeft of heeft genomen.
Wanneer verschillende alternatieven elkaar ontmoeten, is de laatste tijd bepalend.

Om uw recht uit te oefenen, moet je (electric-mobiles.com Selchow, Selchow Hermann Hermann Selchow, Kassbeerentwiete 03 25436 Uetersen 04122-
4080231 info@electric-mobiles.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld over uw besluit terug te trekken uit dit contract, één van verzonden per post, fax of e-mail) op de hoogte. Dan kan dat met het bijgevoegde model herroeping is echter niet verplicht.

Voor de valuta van de herroepingstermijn is het voldoende dat u vóór het verstrijken van de herroepingstermijn kennis geeft van de uitoefening van het herroepingsrecht.

Gevolgen van de annulering

Als je terug te trekken uit dit contract, hebben we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je een soort van andere dan de door ons aangeboden levering heeft gekozen, en goedkope levering gezet hebben) onmiddellijk terug te betalen uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving werd ontvangen over de annulering van dit contract met ons. Voor deze terugbetaling, gebruiken we dezelfde methode van betaling die u hebt gebruikt in de oorspronkelijke transactie, tenzij u uitdrukkelijk anders is overeengekomen; In geen geval worden deze kosten voor terugbetaling in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling totdat we de goederen terug hebben ontvangen, of totdat u hebt aangetoond dat je terug de goederen hebben gestuurd, indien dit eerder is.

Je hebt de goederen onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen later dan de datum waarop zij ons kennis van de annulering van dit contract, naar electric-mobiles.com Selchow, Selchow Hermann Hermann Selchow, Kassbeerentwiete 03 25436 Uetersen 04122-
4080231 info@electric-mobiles.com om ons terug te sturen of in te leveren. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt vóór het verstrijken van de periode van veertien dagen.

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

U hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen, waarvan de waarde verlies is te wijten aan een noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederenbehandeling vast te stellen.

Einde van herroeping

Haftungsausschluss

Claims tot schadevergoeding van de klant zijn uitgesloten, tenzij anders vermeld om de volgende redenen. Dit geldt ook voor de representatieve en plaatsvervangende agenten van de aanbieder, indien de klant deze schadeclaims indient. Uitgesloten zijn aanspraken op schadevergoeding van de klant wegens schade aan leven, ledematen, gezondheid of essentiële contractuele verplichtingen, waaraan noodzakelijkerwijs moet zijn voldaan om het contractuele doel te bereiken. Evenzo is dit niet van toepassing op schadevorderingen na grove nalatigheid of opzettelijke plichtsverzuim door de aanbieder of zijn wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangende vertegenwoordiger.

Toewijzings- en pandverbod

Claims of rechten van de klant tegen de aanbieder mogen niet worden toegewezen of verpand zonder zijn toestemming, tenzij de klant een legitiem belang in de overdracht of verpanding heeft aangetoond.

Taal, rechtsgebied en toepasselijk recht

Het contract is in het Duits geschreven. De verdere uitvoering van de contractuele relatie vindt plaats in het Duits. Het is uitsluitend van toepassing op de wet van de Bondsrepubliek Duitsland. Voor consumenten geldt dit alleen voor zover dit geen beperking inhoudt van wettelijke bepalingen van de staat waarin de klant zijn woonplaats of gewone verblijfplaats heeft. De bevoegde rechtbank voor geschillen met klanten die geen consument, publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk fonds zijn, is de statutaire zetel van de aanbieder.

Privacy

In verband met het initiëren, afsluiten, afwikkelen en terugdraaien van een koopcontract op basis van deze algemene voorwaarden, verzamelt, slaat de leverancier gegevens op en verwerkt deze. Dit gebeurt in het kader van de wettelijke voorschriften. De aanbieder maakt geen persoonlijke gegevens van de klant bekend aan derden, tenzij hij hiertoe wettelijk is verplicht of de klant uitdrukkelijk eerder heeft toegestemd. Als een derde partij wordt gebruikt voor diensten in verband met de verwerking van verwerking, worden de bepalingen van de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens nageleefd. De door de klant bij wijze van bestelling verstrekte gegevens worden alleen verwerkt om contact te leggen binnen de reikwijdte van het contract en uitsluitend voor het doel waarvoor de klant de gegevens heeft verstrekt. De gegevens worden alleen doorgegeven voor zover als nodig is voor de rederij, die de levering van de goederen volgens de bestelling overneemt. De betalingsgegevens worden doorgestuurd naar de bank die verantwoordelijk is voor de betaling. Voor zover de aanbieder aanhoudingsperiodes van commerciële of fiscale aard ontmoet, kan het opslaan van bepaalde gegevens maximaal tien jaar duren. Tijdens het bezoek aan de internetwinkel van de provider, geanonimiseerde gegevens die niet toelaten om gevolg te geven aan persoonlijke gegevens en die ook niet van toepassing zijn, in het bijzonder IP-adres, datum, tijd, browsertype, besturingssysteem en bezochte pagina's, vastgelegd. Op verzoek van de klant worden de persoonsgegevens verwijderd, gecorrigeerd of geblokkeerd binnen de wettelijke bepalingen. Een gratis informatie over alle persoonlijke gegevens van de klant is mogelijk. Voor vragen en verzoeken voor verwijdering, correctie of blokkering van persoonlijke gegevens alsook voor verzameling, verwerking en gebruik, kan de klant contact opnemen met het volgende adres:
electric-mobiles.com Selchow, Selchow Hermann Hermann Selchow Kassbeerentwiete 03, 25436 Uetersen, 04122- 4080231 info@electric-mobiles.com.

Code of Conduct

We hebben ons onderworpen aan de volgende gedragscode: Händlerbund. De gedragscode is elektronisch toegankelijk via de volgende URL: https://www.haendlerbund.de/de

Splitsbaarheidsclausule

De ongeldigheid van enige bepaling van deze Algemene voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

Implementatie van de ODR-richtlijn

Online geschillenbeslechting volgens Art 14 par. 1 ODR-VO
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS) http://ec.europa.eu/consumers/odr/ te vinden.

Nota volgens § 36 para. 1 Nr. 2 VSBG: We willen erop wijzen dat we niet beschikbaar zijn voor deelname aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken. "

Algemene voorwaarden gemaakt over de generator van de Duitse advocatenhotline AG